home 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından önemlidir. AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda; İzmir Ada Danışmanlık; bünyesinde görevlendirmiş olduğu A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, E. İş Müfettişleri, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisler ile;

Danışmanlık hizmetleri kapsamımız;

1.a

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli çalışmaların yapılması ve rapor halinde işveren vekiline sunulması.

1.b

İş sağlığı ve güvenliği toplantısına katılması, varsa kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve görüş bildirmek.

1.c

Acil eylem planı ( Yangın, sivil savunma, afetler ) oluşturulması.

1.d

İş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin ve talimatlarını hazırlanması. İş güvenliği yönünden personel özlük dosyası eksikliklerinin tamamlanması.

1.e

Kişisel koruyucu malzemeleri seçimi sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili düşüncelerini işverene rapor olarak bildirmek. İşyerinde aynı amaçla eğitimi kimler tarafından, kimlere nasıl verileceği, eğitimin kapsamı ve süresi hakkında işverene önerilerde bulunmak.

1.f

İş emniyeti için gerekli tüm teçhizatın ( Baret, gözlük, emniyet kemeri vs.) temininin takibi, fabrika işçilerine veya alt işveren işçilerine, işveren veya işveren vekili tarafından tutanakla tesliminin kontrolü ve teçhizatın kullanılıp kullanılmadığının gözetimi.

1.g

İş sağlığı, iş güvenliği yönünden işyerinde bulundurulması gereken belgelerin hazırlanması ve takibi

1.h

İş sağlığı ve güvenliği eğitim programları; eğitim tutanaklarının düzenlenmesi ve katılımcılara sertifika verilmesi.

1.ı

Tehlike tespit ve risk değerlendirilmesi çalışmaları ve buna bağlı mühendislik çözümleri

1.i

İş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik hazırlanması.

1.j

Saha denetimi ve raporlanması, iş güvenliği uyarı, ikaz, tehlike levhalarının tesbiti

ISO 9001 Kalite Yönetim Sis Eğitimleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim belgesi standardı; bir kuruluşun müşteri şartları ve yürürlülükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü hizmeti düzenli bir şeklide sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda ve Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğunun güvencesinin verilmesi için süreçler de dahil olmak üzere sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği durumlarda ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi için şartları kapsar. Hal böyle olunca ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgeleri kuruluşun müşteri odaklı, güvenilir ürün/hizmet verdiğinin kanıtıdır. Kuruluşun uluslararası standartlarda ürün/hizmet verdiğinin kabul görmüş açık bir delili niteliğindedir. Burada ürün terimi müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır. Her ne kadar ISO belgesi standardı içerisinde ürün terimi geçse de kuruluş müşterisine hizmet sunuyorsa bu hizmet olarak ta algılanabilir.
Bütün şartları yaptığı faaliyetlere ve büyüklüklerine bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir. Örneğin bir siyasi parti veya bir spor kulübü veya tek kişilik çalışan bir avukatlık bürosu da ISO 9001 belgesi KYS standardın şartlarını karşılayarak bir kalite sistemi kurabilir. Burada önemle vurgulanması gereken husus şudur ISO danışmanlığı yapan bir çok özel kuruluş vardır her ne kadar aynı standardı rehber kabul ederek sistem kurulsa da ISO danışmanlığı yapan firmalar aynı sektörde de olsa farklı sektörde aynı çalışmaları yapmalarının ISO 9001 belgesi danışmanlık almak isteyen firmalara kapsamlı dinamik kalite sistemi kuramayacaklarından dolayı ISO 9001 BELGESİ almak isteyen kuruluşa bir yarar sağlamayacaktır. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi Aynı tipte dokümantasyon ve sistem olmasını istenmemektedir. Çünkü her bir şirketin büyüklüğü yapısı personel yeterliliği ve makine teçhizat yeterliliği bir değildir. ISO 9001 belge çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalar diğer bu değişle ISO 9001 belgesi danışmanlık hizmeti almak için kuruluşta hangi şartlar yerine getirilmelidir. İZMİR ADA DANIŞMANLIK olarak kalite belgesi, ISO belgesi, adına ne derseniz deyin bizimle yaptığınız danışmanlık çalışmaları kalite belgesini almaya kolaylaştıracak size özel danışmanlık çalışmaları olacaktır. ISO 9001 danışmanlığı kapsamında İZMİR ADA DANIŞMANLIK firmasının danışmanları sizden biri olarak sizin için çalışacak ve ISO 9001 belgesini almanızı sağlayacaktır.

ISO 9001'İN FAYDALARI

•    Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
•    İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
•    İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması
•    Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
•    Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanilabilmesi
•    Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
•    Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
•    İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
•    Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
•    İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
•    Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
•    Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
•    Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir?
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi´ni özel ve kamu sektöründe her türlü kuruluş kurabilir.
Üretim, hizmet, yazılım ve donanım sektörlerindeki tüm kuruluşlar bu sistemden yararlanabilir. Örneğin, hizmet işletmeleri, hastaneler, belediyeler, üretim yapan işletmeler, oteller, restoranlar… vb.

    ISO 9001:2008 uygulanabilmesi için firmanın sektörü önemli değildir. ISO 9001:2008, kuruluşun ne üzerine çalışıp çalışmadığına değil yönetim sistemine odaklanır. Ayrıca işletmenin büyüklüğü veya küçüklüğü, kaç kişinin çalıştığı sistemin kurulmasına engel olmamaktadır. 2 Kişilik bir işletme de 1000 kişilik bir işletme de ISO 9001 kapsamına girebilir.