home
Ruhasatlandırma ve Belgelendirme Danışmanlığı
CE Markalama
TSE Uygunluk Belgeleri
Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB)
GSM Ruhsatları
Kapasite Raporu
Üretim İzin Belgesi
Gıda Sicil Belgesi
Çalışma İzin Belgeleri
Marka ,Patent Tescil ,Endüstriyel TasarımTescil Hizmetleri
Garanti Belgesi
Ruhasatlandırma ve Belgelendirme Danışmanlığı

CE MARKALAMA

CE İşareti, “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.
CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir “Birlik” işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti taşıyan bir ürün, AB üyesi ülkeler arasında rahatça serbest dolaşıma girmekte; böylece işaret bir nevi ”pasaport” işlevi de görmektedir.
CE işareti ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.

NEDEN CE İŞARETİ ?

CE İşareti AB’nin uyulması mecburi olan bir takım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında  ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.
1996 yılı başında AB ile ülkemiz arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği tarım ürünleri dışında malların serbest dolaşımını öngörmektedir. Ülkemiz Gümrük Birliği ile AB ile ilişkilerinde 3. ülkelerden farklı bir konum kazanmıştır. Bu farklılık AB’ye üye ülkelerle mal satışında tam rekabete girmemizin yanı sıra, mal üretiminde de Birlik içerisinde belirlenmiş standartların Türkiye açısından da zorunluluk haline gelmesidir. Bu kapsamda Türkiye’de CE süreci üretimin ayrılmaz bir parçası olmuştur, ve Türk malının kalitesini yükseltecektir.
Bu aşamada, Türkiye’de 23 ürün grubunun üreticileri için önceleri sadece AB’ye ihracatta zorunlu olan CE İşareti, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelecektir.
CE İşaretinin zorunlu olduğu 23 ürün grubu dâhilindeki tüm ürünlerin CE İşareti olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir.

TSE UYGUNLUK BELGESİ

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkânları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacını kapsar, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir

TSEK UYGUNLUK BELGESİ


TSEK Kalite Uygunluk Belgesi; Türk standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ


Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkânlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ölçütlerine uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir

GSM RUHSATI

Gayrı sıhhi (sıhhi=sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. İnsanları etkileyen bu zararlarının yanı sıra, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve toprağın kirlenmesine sebep olarak hayvan veya bitki gibi diğer canlılara da zarar vermektedir.
İşte bu doğrultuda çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla ilgili bakanlıkça yayımlanan yönetmelik gereği verilen belgeye GSM ruhsatı denir.

ÜRETİM İZİN BELGESİ

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni almak zorundadır.Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.

GIDA SİCİL BELGESİ

Gıda maddesi üreten işyerleri Bakanlığın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak zorundadırlar. Başvurunun tamamlanması sonunda bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirmenin ardından uygun bulunan firma gıda sicil kütüğüne kayıt edilir ve gıda sicil numarası verilir. Gıda sicil numarası verilen işletmelerde sadece bakanlıkça üretim izin belgesi verilen mamuller üretilir.

ÇALIŞMA İZİN ve GIDA SİCİL BELGELERİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ DOKÜMANLAR

    Dilekçe

    Firmanın bağlı bulunduğu meslek kuruluşundan üyelik yada faaliyet yazısı

    Ticaret sicil gazetesi aslı ya da noter onaylı sureti

    İmza sirküleri sureti

    Noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi ve diploma fotokopisi

    GSM ruhsatının noter onaylı fotokopisi

    Kapasite Raporu

    İş akış şeması, kullanılan makine- ekipman hakkında bilgi

MARKA TESCİLİ

Bir işletmenin mal ve hizmetlerinin bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar,malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen veya çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.
    

Marka hakkının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla; 556 sayılı “Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yürürlüğe girmesiyle, Avrupa ve diğer gelişmiş ülke sistemleriyle tamamen uyumlu olan 556 sayılı KHK, marka sahibine güçlü haklar sağlamaktadır. Markanın, yeni yasal düzenleme kapsamında korunabilmesinin ön şartı TESCİL edilmiş veya tescil başvurusunun yapılmış olmasıdır.

Marka tescili ilk başvuran adına tescil edilmektedir; Markasını faaliyette bulunduğu tüm
sektörde tescil ettirmeyen işletmeler, iyi yada kötü niyetli kişilerin bu markayı tescil ettirmeleri karşısında tüm çabalarına rağmen markalarına ilişkin haklarını yitirebilmektedirler.
Yasa hükümleri uyarınca markanın korunmasının başlama tarihi; müracaat evrakının usulüne
uygun olarak hazırlanıp Türk Patent Enstitüsüne verildiği gün, saat ve dakikadır. (Ticaret
Odasındaki tescil, markanızın tescili değildir.) Tescil kapsamındaki markalar, başvuru
tarihinden itibaren 10 yıllık süre için korunmaktadır. Koruma süreleri 10’ar yıllık sürelerle
sonsuz sayıda yenilenebilir. Tescilli marka taklit ediliyorsa, suçun niteliğine göre; Bir yıldan dört yıla kadar hapis, 300 – 1000 YTL kadar para cezası, işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.

PATENT TESCİL


Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamullerin ve yeni usullerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.

Etkili bir patent sistemi,ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir.Tarihi gelişmeler,etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini göstermektedir.Diğer taraftan,teknolojinin tarihi gelişmesini,patent dokümanlarını incelemek suretiyle tespit edebilmek de mümkündür.

Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır.Patent ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır.Etkin bir patent sistemi,yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir.Patent teşvik sistemi,sağladığı koruma itibariyle,imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.

Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler,faydalı modeler ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.

Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştıma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken,öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.

Buluş Kavramı: Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Kavramı: Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Yetkili Servis Ağının Kurulması
Garanti Belgesi almak üzere sözleşme yapılacak servislerin sayı ve niteliği ithal edilecek malın cinsine göre değişmektedir.
Firmamız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kritere haiz servisleri sizin adınıza bulmakta ve yetkili servis anlaşmaları yapmaktadır.

Satış Sonrası Hizmetleri nedir?
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tesbit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda  yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi ve Yenileme İşlemleri
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Geçerlilik süreleri sona eren belgelerin yenilenmesi için yapılacak müracaatlar, yeni belge başvurusu şeklinde olacaktır.

GARANTİ BELGESİ

Sanayi mallarının büyük çoğunluğunun ithalatı Garanti Belgesine tabidir. Firmamız ürünçeşidine göre Gerekli servis ağını oluşturarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Garanti Belgesi onaylatma işlemlerini gerçekleştirmektedir.Garanti Belgesi alınmaya bilgisayar ürünleri, elektrikli/elektronik ev aletleri, iletişim cihazları, taşıtlar, vb gibi birçok ürünün ithali mümkün değildir.

Bakanlık her ürün için servis sayısı ve niteliğini belirleyerek önce gerekli servis ağının kurulmasını istemekte, sonra Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenleyerek bu servisleri onaylamaktadır. Servis ağının kurulmasından sonra Garanti Belgesi onaylatılarak ithalat yapılabilir. Bazı sanayi mallarında ise ithalat serbest olsa dahi tüketiciye Garanti Belgesi ile satılma zorunluluğu vardır.

ATEX BELGESİ

ATEX nedir?

    Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”
    ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren AT’de satılan patlama tehlikesine tabi ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanlar için bu kurallar zorunludur. Bu tarihten itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünler ATEX onaylı olmalı ve  sembolünü taşımalıdır

ATEX muayenesi işareti.
Bu işaret Avrupa tehlikeli alanlarında kullanılan bütün cihazların üzerinde bulunmalıdır.
II 2 G : Alan sınıflandırması.
"II", madenler harici bütün alanlar için onaylı bir cihaza işaret eder.
"2" rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içinde en tehlikeli alanlar için geçerli nominal değere sahiptir.
“G” harfi ise atmosfere işaret etmekte olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.
EEx : Avrupa mevzuatlarına göre patlama koruması
İa : Patlamaya karşı koruma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji güvenli bir değere indirilmiştir.
IIC :Gaz Grubu. "IIC" ibaresi en tehlikeli gaz grubu ile uyumluluğu göstermektedir.
T4 : Sıcaklık sınıfı kullanıcıya, hata koşullarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en yüksek sıcaklığı verir.
T4’ün nominal değeri 135°C’dir.

ATEX’e kısa bir bakış
"Kendi İçinde Emniyet" nedir?
Kendi İçinde Emniyet standartları, tanımlanmış potansiyel patlama kaynaklarından birini veya bir kaçını oluşturabilecek bütün ekipmanlar için geçerlidir:
• Elektrik kıvılcımları
• Elektrik arkları  
• Alevler
• Sıcak yüzeyler
• Statik elektrik
• Elektromanyetik radyasyon,
• Kimyasal tepkimeler
• Mekanik etkiler,
• Mekanik sürtünmeler
• Sıkışma nedeniyle ateş alma
• Akustik enerji
• İyonlaştırıcı radyasyon
 
Kendi İçinde Emniyetli cihazlar hangi endüstriler için tasarlanmaktadır?
• Petrokimya
• Petrol platformları ve rafineriler
• Farmasotik
• Dökme materyaller (taneli materyaller)
• Madencilik
• Boru hatları
• Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlar

HELAL GIDA

HELAL GIDA VE HELAL SERTİFİKALAMA

 

    Bu standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir.

 

    Bilindiği gibi yurt içinde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten çok zor koşullarda sağlanmaktadır. Gerek tedarikçiler gerekse son Müslüman müşteri, tükettiği gıdanın HELAL olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken helal sertifikası olan ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına gıda ürünleri satan üreticilerin artık karşısına HELAL BELGESİ olması şartı getirilmeye başlanmıştır. Bu belge artık güvenilir Helal Gıda olmanın yanında üreticinin pazarlama metodu olarak ta kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt içinden gıda alan firmalarda artık üreticinin  HELAL BELGESİ olmasını zorunlu koşmaya başlamışlardır.

 

           HELAL SERTİFİKASI İÇİN ARANAN ASGARİ ŞARTLAR ;

  • Ürünün hammaddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,
  • Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,- İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlamalıdır.
  • Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşımasıHelal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Dünya Helal Örgütüne (World Halal Council,WHC) üye olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir.

GOST-R Belgesi

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu vardır. Bizdeki TSE belgesi niteliğinde olan Sertifikalar Rusya'da ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak aranmaktadır. Rusya Federasyonu'na yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu bu ülkeye yollayacağınız ürünlere Sertifika almaktır.

 

    GOST-R Sertifikası olmayan ürünlerin ucuz  pazarlar haricinde satılması son derece zordur.

 

    Türk işadamları açısından kendi varlığı Rusya'da olsun veya olmasın, eğer oraya bir mal satıyorsa ticaretinin belli bir aşamasında kendini zorlayacak, yasal işlemleri, sertifika almayı, marka tescilini yaptırma yoluna ister istemez gidecektir. Rusya Federasyonu'nda 1997 yılında yaşanan krizin etkileri tamamen geçmiş, ülkenin ihracat gelirleri artmış, bu nedenle ithalatı yapılan tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır. 1 Ekim 2000 tarihinde Rusya gümrüklerinden sertifikasız ürünlerin geçişi tamamen durdurulmuştur.

Türk üreticiler tarafından Rusya'ya sertifikasız olarak satılan ürünlere gümrükte ithalatçı Rus firması tarafından mecburen sertifika alınmaktadır, bu da Rus alıcı tarafından şikayet sebebi veya fiyat düşürme nedeni olmaktadır.

    Burada malı satanın ( üreticinin ) bu pazara adaptasyon eksikliği söz konusudur.

    Rusya Standartlarına uygun olduğu bu sertifikalar ile kanıtlanmış olan mallar gümrüklerden daha kolay geçmekte, iç piyasada daha düzeyli mağaza ve marketlerde satış olanağı bulmaktadır. Bu da "Türk Malı İmajı"nın değerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. En önemlisi ürünlerimiz , adı sanı olmayan uzak doğu veya "ucuz" kavramından kurtularak daha iyi fiyatlarla ve değerinde satılmaktadır.

 

    Sertifikalar eski adıyla GOSSTANDART, yeni adıyla "Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu" ( Rusya Devlet Standartları ) yetki verdiği, konularında uzman olmuş bazı kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bizimle iletişim kurduğunuz ve konuyu sözleşmeye bağladığınız takdirde Moskova'da yer alan merkezimiz kanalı ile müracaatınız hemen yapılacak, Rus uzmanlar üretim yerinizde denetleme yapacaklar ve 30-45 günde sertifikanız hazır olacaktır. Ancak bu süre numunelerin Moskova'daki laboratuarlara gecikmesiz ulaştığı durumda verilmektedir. Buradaki avantajınız konunuz ne kadar özel bir konu olursa olsun Moskova'daki sertifika veren tüm yetkili kuruluşların elinizin altında olmasıdır.

 

    Rusya Federasyonu'nda ticaret yapmak ve ürün satmak için mutlaka orada bulunuyor olmanız veya ticaret yapıyor olmanız gerekmez. Rusya'ya mal satma konusuna niyetli dahi olsanız Rus uzmanları fabrikanıza getirerek ve 3 yıl için kalite sertifikanızı alarak ticari şansını artırabilirsiniz.

 

    "Ben zaten ürünlerimi Rusya'ya satıyorum, sertifikaya da ihtiyacım olmuyor " diyorsanız, sizin ürünlerinizi sattığınız Rus partnerleriniz bunu sizin adınıza almak durumunda kalıyorlar ve ürünlerinizin bu önemli pazara adaptasyon şansını tesadüfe bırakmış, ertelemiş oluyorsunuz.

 

    GOST Kalite Sertifikası Çeşitleri :

    Tek Seferlik ( parti bazında ) sertifika : Burada; sizden alacağı ürünleri Rusya'ya satın alan ithalatçı bir Rus Şirketi gerekiyor. İthalatçı olan bu firma sizden sözleşme ile mal alıyor, belli sayıda olan bu mallar bu sertifika ile satılabiliyor. Sertifika üzerinde Üretim yeri, ithalatçı firma, malın sınıflandırma G.T.İ.P numaraları , ana sözleşme tarih ve numarası bilgileri yer alıyor. Bu tür sertifikalar; belli bir Rus firması adına, yalnız 1 sefer, miktarı ve cinsi sertifika üzerinde belirlenmiş ürünler için geçerlidir.

 

    *1 yıllık seri üretim sertifikası : Uzman ziyareti yapılmadan sadece numune ve dokümanlarla 1 yıl süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar seri üretim için verilir ve 3 yıllık sertifikalarla aynı işlevi görürler.

 

    *3 yıllık seri üretim sertifikası : Uzman ziyareti yapılarak 3 senelik bir süreyi kapsayan ve seri üretim için alınan belgelerdir.Bu şekilde alınan belgeler 3 yıl için yapılacak tüm sevkiyatların gümrük işlemlerinde ve aynı zamanda Rusya iç piyasasında beyan zorunluluğu olan yerlerde geçerlidir.

 

GOST Belgesinin kullanıldığı yerler :

Bunların haricinde, GOST Belgesi, Rusya'da, Beyaz Rusya'da, Kazakistan ve Türki Cumhuriyetlerde, firmanıza;

ISO ve TSE belgeleri gibi Prestij olanağı vermektedir.

GOST Belgesinin Resmi olarak geçerli olduğu ülkeler : Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ( Belarusya )

GOST Belgesinin etkili olduğu ülkeler : Kazakistan, Türki Cumhuriyetler, Baltık Ülkeleri, Moldavya, Kafkas Cumhuriyetleri

 

Ukrayna : Sistem olarak aynı, fakat ayrıca alınması gereken UkrSEPRO Kalite Belgesi istemektedir.