home
Marka Tescili

MARKA NEDİR?
Bir işletmenin mal ve hizmetlerinin bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar,malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen veya çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.

Marka hakkının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla; 556 sayılı “Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” yürürlüğe girmesiyle, Avrupa ve diğer gelişmiş ülke sistemleriyle tamamen uyumlu olan 556 sayılı KHK, marka sahibine güçlü haklar sağlamaktadır. Markanın, yeni yasal düzenleme kapsamında korunabilmesinin ön şartı TESCİL edilmiş veya tescil başvurusunun yapılmış olmasıdır.
 

Marka tescili ilk başvuran adına tescil edilmektedir; Markasını faaliyette bulunduğu tüm
sektörde tescil ettirmeyen işletmeler, iyi yada kötü niyetli kişilerin bu markayı tescil ettirmeleri karşısında tüm çabalarına rağmen markalarına ilişkin haklarını yitirebilmektedirler.
Yasa hükümleri uyarınca markanın korunmasının başlama tarihi; müracaat evrakının usulüne
uygun olarak hazırlanıp Türk Patent Enstitüsüne verildiği gün, saat ve dakikadır. (Ticaret
Odasındaki tescil, markanızın tescili değildir.) Tescil kapsamındaki markalar, başvuru
tarihinden itibaren 10 yıllık süre için korunmaktadır. Koruma süreleri 10’ar yıllık sürelerle
sonsuz sayıda yenilenebilir. Tescilli marka taklit ediliyorsa, suçun niteliğine göre; Bir yıldan dört yıla kadar hapis, 300 – 1000 YTL kadar para cezası, işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.

PATENT TESCİL

Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamullerin ve yeni usullerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.

Etkili bir patent sistemi,ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir.Tarihi gelişmeler,etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini göstermektedir.Diğer taraftan,teknolojinin tarihi gelişmesini,patent dokümanlarını incelemek suretiyle tespit edebilmek de mümkündür.

Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır.Patent ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır.Etkin bir patent sistemi,yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir.Patent teşvik sistemi,sağladığı koruma itibariyle,imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.

Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler,faydalı modeler ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.

Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştıma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken,öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.

Buluş Kavramı:
Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür.Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Kavramı: Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.
 

Endüstriyel Tasarım

En basit tanımıyla; işletmelerin, ürünleri üzerinde uyguladıkları ve görsel olarak algılanabilen unsurlar ,endüstriyel tasarım olarak adlandırılmaktadır.

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karaname'deki şekliyle akademik olarak tanımlamak gerekirse;
•    Tasarım; bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya  özelliklerinin oluşturduğu bütünü,
•    Ürün ise; bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik  karakterleri ifade eder.

Buradan hareketle diyebiliriz ki; ürün ve bu ürün üzerinde meydana getirilen, insan duyularıyla algılanabilen tasarım, "endüstriyel tasarım" ın esaslı unsurlarıdır.  

Herhangi bir Endüstriyel Tasarımın tescil edilebilmesinin iki ana koşulu bulunmaktadır:

1.    Yenilik (Herhangi bir tasarımın yalnızca, tescil edileceği ülkede yeni olması yeterli değildir. Endüstriyel Tasarımlarda, hukuksal etkinin ulusallığına karşın, belgelenebilme etkisinin uluslar arası olması dikkate alınması gereken önemli bir ayrıntıdır. Ancak; tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren 12 (on iki) ay içinde tescil için başvurusunun yapılması halinde yeni olduğu kabul edilir. 12 (on iki) aydan sora yapılacak başvurular ise yenilik özelliğini kaybedecektir.),
2.    Ayırt Edici Nitelik (Bilgilenmiş  kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır. Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.).

Faydalı Model

Faydalı Model Belgesi Tescili

 

Buluşlarına maliyeti nispeten daha az ve hızlı bir şekilde isteyen buluş sahipleri Faydalı Model Belgesi sistemini tercih edebilir. Faydalı Model Belgesi,koruma süresi 10 yıldır. Bu süre uzatılamaz. 

Faydalı Model Belgesi başvurularında  tekniğin bilinen durumuna ilişkin araştırma kriteri aranmaz.

 

Faydalı Model Belgesi Alamayacak  Konular;
 -Buluş niteliğinde olmayan konulara (örn: keşifler, zihni faaliyetlere ilişkin planlar, edebiyat ve sanat eserleri, teknik özelliği olmayan bilgi toplama yöntemleri, insan veya hayvan vücudunda teşhis usulleri), ve  kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı konulara faydalı model belgesi verilmez.  ayrıca kimyasal bileşenler ,usulleri ve bu usullerle elde edilen ürünleri faydalı model belgesiyle korumak mümkün değildir. 
"Faydalı model belgesi alarak koruma elde etmek için buluş sanayiye uygulanabilir olmalıdır."

 

"Buluşun bir buluş basamağı içermesine gerek yoktur."

 

Yurtdışında Bir Ürün Var ve bu Türkiye de Yok Faydalı Model veya Patent Alabilirmiyim?

 

Hayır.Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye’de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye’de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez. Buluş konusu başvuru tarihinden önce Türkiye’de yapılan başka bir Patent ve Faydalı Model Belgesi başvurusunda açıklanmışsa, bu başvurular, başvuru tarihinden sonra yayınlanmış olsa dahi, buluş yeni sayılmaz.

 

"Yenilikte istisna olarak"

 

Başvuru tarihinden veya rüçhan tarihinden 12 ay öncesine kadar başvuru sahibi tarafından yapılan bir açıklama, buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.Başvuru konusunun açıkça yeni olmadığını kanıtlamak için, genel olarak bilinen kitaplardaki metinlerden alıntı yapılabilir. Genel olarak kullanılan internet arama motorlarındaki basit bir aramanın sonuçları da yenilikten yoksun olma kanıtı olarak kullanılabilir.

 

Faydalı Model başvurusu İçin Neler Gereklidir?

 • Tarifname
 • En az bir istem
 • Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler
 • bir özet
 • başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

 

Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama Süreci

Başvurunun buluş konusunun patent verilemeyecek nitelikte olup olmadığı buluş konusunun yeni ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığı incelenir.Patent uzmanı buluş konusunun yeniliğini tespit etmek için  buluş konusunun kamunun genel bilgisi kapsamında olup olmadığını kontrol eder.

 

"Usullere Faydalı Model Belgesi Verilirmi?"

 

Usullere faydalı Model Belgesi verilmez Faydalı Model belgesinin usuller ve bu usullerle elde edilen ürünler için verilmesine izin vermez. Bu yüzden, buluş konusu kısmen ya da tamamen böyle bir usulle ilgiliyse, Faydalı Model Belgesi verilemez. Aynısı bu usullerle elde edilmiş ürünler için de geçerlidir.

 

"Kimyasal Bileşenlere de faydalı Model belgesi verilmez."

 

Kimyasal bileşenler için de Faydalı Model Belgesi verilmemesini öngörür. Ancak bu kimyasal bileşen içeren ya da bu bileşenlerden oluşan her maddenin kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Açıkça kimyasal bir etkiye sahip değilse veya kimyasal bir reaksiyonla bir ilgisi yoksa,madde kabul edilebilir.

 

Faydalı Model red edilme süreci 

 

Faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tespit edilirse,işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında,kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuru sahibine, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verilir.

 

Faydalı Model Yayın Süreci

Başvuru sahibi eksiklikleri giderdiğinde TPE  başvurunun bültende yayınlanacağını bildirir. Yayınlanma tarihinden itibaren, başvuru kamu incelemesine açılır.

 

Faydalı Model Yayınına itiraz

 

Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalı ve itirazı destekleyecek kanıtlar da eklenmelidir.Bir faydalı model belgesinin verilmesine itiraz gerekçesi olarak, faydalı model belgesi almak için gerekli olan şartların yerine getirilmediği belirtilebilir.

 

İtiraz gerekçelerinden bir diğeri, buluş konusunun yenilik niteliğinden yoksun olması olarak gösterilebilir.Bir başka itiraz sebebi tarifnamenin yeteri kadar açık ve buluşun uygulanmasını sağlayacak yeterlikte açık olmadığı yönünde olabilir.

 

Üç aylık itiraz süresinin sonunda TPE yapılan itirazları başvuru sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren üç aylık bir süre tanır. 
Bu süre içinde başvuru sahibi;

 • görüşünü destekleyecek gerekçelerle bir cevap iletebilir
 • başvurunun istemlerini değiştirebilir
 • TPE’den itirazı dikkate almadan belgeyi vermesini talep edebilir

Faydalı Model Belgesi Verilmesi Yada Reddedilmesi Kararı

 • İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya da 
 • İtiraz varsa,
 • Başvuru sahibi itiraza cevap verdiğinde ya da istemlerini değiştirdiğinde ya da
 • Başvuru sahibinin itirazlara cevap vermesi için tanınan süre (yapılan itirazların tebliğinden sonra üç ay) sona erdiğinde faydalı model belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir ve bu karar başvuru sahibine bildirilir.

Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden  belge düzenleme ücretini ödemesi talep edilir. Ücretin ödenmesi için süre belge kararının bildirim tarihinden itibaren üç aydır,  İlgili ücret ödendiğinde Faydalı Model için belge kararı verildiği Bültende yayınlanır.

 

"Belirtilen ücretin zamanında ödenmemesi durumunda Faydalı Model başvurusu için belge hazırlanmaz ve başvuru geri çekilmiş kabul edilir."

 

Faydalı Model Belgesi Verildikten Sonra itiraz edilebilirmi?

 

Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı şekli şartları,  yerine getirmediği gerekçesini öne sürerek itirazda bulunabilirler Bu itirazların incelenmesinin sonucunda, belirtilen gerekli prosedür aşamalarından birinin uygulanmadığı veya TPE’nin önemli prosedür aşamalarından birini atladığı tespit edilirse, TPE belirtilen eksikliği giderir.Bu düzeltmenin faydalı model başvurusuna belge verilmesiyle ilgili işlemlerin geçersizliği gibi bir etkisi vardır. Bu durumda eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülerek, işlemler yeniden yapılır.

 

Bir Faydalı Model Belgesi patent Şekline dönüştürülebilirmi?

 

  Başvuru sahibi, "başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir"Dönüşüm talebinde bulunulan başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan hakkı veya hakları dönüşen başvuruya da tanınarak, başvuru tarihinden itibaren geçerli olur.Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitü'den talep edebilir.

 

Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüşüm talebinde sunulması gerekli olan belgelerde eksiklik varsa, Enstitü, bu talep tarihinden itibaren bir ay

içinde faydalı model başvurusunun, patent başvurusuna değiştirilerek işlem göreceğini ve bunun için sunulması gerekli olan belgeleri başvuru sahibine bildirir.Enstitü yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, başvuru sahibi, sunulması istenilen belgeleri tamamlar. 

 

Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri sunmadığı takdirde değiştirme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru faydalı model başvurusu olarak işlem görmeye devam eder.

 

Faydalı model başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model başvurusu geçersiz olur.